Welkom bij Schaakmaat  OPGERICHT 2 -8-2022

                                                              Schaken is voor jong en oud.

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement van schaakvereniging "Schaakmaat" te Venray.
Lidmaatschap.
art. 1.
1. Een natuurlijk persoon geeft schriftelijk, via een door de vereniging te verstrekken aanmeldingsformulier, de wens om lid te worden, te kennen aan een bestuurslid van de vereniging. Het bestuur beslist vervolgens over de toelating. De vereniging overlegt bij toelating van een lid op diens verzoek een exemplaar van haar Statuten en Huishoudelijk Reglement.
2. De privacy verklaring van Schaakvereniging Schaakmaat is onderdeel van het aanmeldingsformulier. Elk aanmeldingsformulier moet altijd voorzien zijn van een handtekening en in geval van een lid jonger dan 18 jaar dient een ouder en/of vertegenwoordiger te tekenen.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid, geschiedt door dit kenbaar te maken aan een bestuurslid, maar liefst schriftelijk aan de secretaris.
4. Alle informatie hoe schaakvereniging Schaakmaat de gegevens van haar leden beschermt, verwerkt en bewerkt, kan gevonden worden in de privacy verklaring van de schaakvereniging. Deze is terug te vinden via de website van Schaakmaat.
art. 2.
De leden zijn verplicht hun adres en eventuele adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan het bestuur door te geven. De secretaris draagt zorg voor het doorgeven van wijzigingen in de ledenlijst aan de LISB en de KNSB op de door deze bonden voorgeschreven wijze.
Algemene Vergadering.
art. 3.
1. Voor de algemene vergadering wordt een schriftelijke oproep gericht aan de leden (ook de jeugdleden) van de vereniging, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen en zo nodig met bijvoeging van de toelichtende bescheiden.
2. De datum van de algemene vergadering dient uiterlijk 3 weken tevoren bekend te zijn gemaakt. De agenda en bijbehorende stukken worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 dagen voor de vergadering toegezonden.
3. Binnen zeven dagen na de verzending van de oproepen kunnen door een lid onderwerpen ter behandeling aan het bestuur worden opgegeven, welke dan zo spoedig mogelijk door het bestuur ter kennis van de overige leden worden gebracht.
4. Met instemming van zowel het bestuur als de vergadering kunnen, staande de vergadering, onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.
5. De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende punten:
i. opening;
ii. notulen vorige vergadering;
iii. het jaarverslag van de vereniging;
iv. ingekomen stukken;
v. het financieel verslag en de balans van de vereniging, aangevuld met het verslag van de kascommissie;
vi. benoeming leden van de kascontrolecommissie;
vii. de begroting van het komende verenigingsjaar;
viii. de vaststelling van de verschuldigde contributie door de leden voor het komende verenigingsjaar;
ix. bestuursverkiezing;
x. beleid bestuur;
xi. jeugdverslag;
xii. rondvraag.
Buitengewone vergadering
art. 4.
1. Op buitengewone vergaderingen, door het bestuur bijeengeroepen, is het bepaalde in art. 3 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat ter behandeling van spoedeisende gevallen van de aldaar genoemde termijnen kan worden afgeweken. Dit ter beoordeling van het bestuur.
2. Buitengewone vergaderingen kunnen ook worden bijeengeroepen door leden, die het verzoek daartoe vergeefs tot het bestuur hebben gericht met inachtneming van het bepaalde in art. 3.1.
3. Buitengewone vergaderingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel voorzien zelf in hun leiding. Uitsluitend onderwerpen die in de oproeping vermeld zijn, kunnen worden behandeld.
art. 5.
1. Algemene en bijzondere vergaderingen zijn openbaar, behoudens dat zowel de voorzitter als de ledenvergadering kunnen besluiten dat een vergadering of de behandeling van bepaalde onderwerpen achter gesloten deuren zal plaatsvinden.
2. Tot een vergadering, resp. de behandeling van een onderwerp achter gesloten deuren, hebben slechts toegang het bestuur, de leden en zij die het bestuur of de vergadering daartoe uitnodigt.
3. Het bestuur kan ter vergadering ook aan anderen dan de leden het woord verlenen over zaken die hen mede aangaan.
Stemmen
art. 6.
1. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering schriftelijke stemming wenselijk acht. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten stembriefjes.
3. Stembriefjes die niet of onduidelijk zijn ingevuld, dan wel zijn ondertekend, namen van niet voor verkiezing in aanmerking komende personen, of een niet ter zake dienende toevoeging bevatten, zijn ongeldig en worden, evenals blanco stemmen, bij de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.
art. 7.
1. Ter invulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld. Kandidaatstelling door één of meer leden dient te geschieden door opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan het bestuur, welke opgave tenminste bij aanvang van de vergadering, waarin de vacature moet worden vervuld, moet zijn ingediend, alsmede een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, om bij verkiezing de vacature te vervullen.
2. Indien één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij een ter vergadering aanwezig bestuurslid of een lid stemming verlangt.
3. Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is degene die de meeste geldige stemmen verwerft gekozen. Verwerven beide een gelijk aantal stemmen, dan vindt herstemming plaats. Levert ook deze geen meerderheid op, dan beslist het lot.
4. Zijn meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij geen hunner de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt herstemming plaats tussen de gestelde kandidaten, waarbij degene die in de vrije stemming het minste aantal stemmen op zich heeft verenigt, afvalt; levert deze herstemming aan geen der kandidaten de volstrekte meerderheid van de stemmen op, dan volgt er opnieuw een herstemming totdat er slechts twee kandidaten voor de eindstemming zijn verkregen. Komen twee of meer personen voor één plaats in deze herstemming in aanmerking, dan vindt tussen hen een herstemming plaats. Het bepaalde in het derde lid van dit artikel is op de her- en tussenrekening van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de tweede volzin.
5. Zijn er geen kandidaten gesteld, worden de kandidaatstellingen ingetrokken of verklaren de gestelde kandidaten een eventuele benoeming niet te willen aanvaarden, dan vindt een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die in de vrije stemming naar voren zijn gekomen. Het bepaalde in het vierde lid van dit artikel is dan van overeenkomstige toepassing.
6. Indien het bestuur van oordeel is dat voor het vervullen van een tussentijdse vacature de eerstvolgende algemene vergadering niet kan worden afgewacht, kan de invulling geschieden door schriftelijke raadpleging van de leden. Deze vervulling heeft een tijdelijk karakter en vervalt bij de eerstvolgende algemene vergadering die alsdan op de in dit artikel aangegeven wijze in de vacature voorziet.
Bestuur.
art. 8.
1. De penningmeester beheert de geldmiddelen en het bestuur draagt zorg voor de naleving van de Statuten en Reglementen, alsmede voor de uitvoering van genomen besluiten. Voor zover dit binnen zijn bevoegdheid valt, geeft het de voorschriften die daartoe nodig zijn en die het belang van de vereniging bevorderen.
2. Het bestuur legt jaarlijks ter vaststelling een verslag over de toestand van en de gebeurtenissen in de vereniging sedert het vorige verslagjaar aan de algemene vergadering voor. In deze algemene vergadering komen onder meer de begroting voor het volgende boekjaar en de daarbij behorende andere financiële voorstellen ter vaststelling aan de orde, alsmede de verkiezingen voor het bestuur. 3. Bestuursleden die in een bepaalde functie zijn benoemd, vervullen in het bijzonder de aan die functie verbonden taken. De andere bestuursleden staan hen daarin bij. Voor het overige verdelen de bestuursleden de te verrichten werkzaamheden in onderling overleg.
4. Het bestuur vergadert minstens 1 maal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste drie leden van het bestuur zulks schriftelijk met redenen omkleed aan de voorzitter verzoeken.
art. 9.
1. Indien het bestuur uit zijn midden een dagelijks bestuur als bedoeld in art. 8 lid 7 van de Statuten kiest, dient dat te bestaan uit een oneven aantal van tenminste drie leden waaronder de voorzitter van de vereniging.
2. Dit dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en voert, voor zover niet anders wordt bepaald, besluiten van het bestuur uit.
Commissies.
art.10.
1. Zowel het bestuur als de algemene vergadering kunnen commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van het bestuur of de algemene vergadering. 2. De samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies, alsmede de zittingsduur van de leden hiervan, worden door het bestuur onderscheidenlijk de algemene vergadering geregeld, voor zover zij niet uit het besluit tot hun instelling voortvloeien. Het bestuur voorziet in tussentijdse vacatures. De commissies brengen regelmatig verslag over hun werkzaamheden uit aan het bestuur onderscheidenlijk de algemene vergadering. Van iedere vergadering van een commissie wordt een verslag opgemaakt en aan het bestuur ter kennisneming toegezonden.
3. Het bestuur is gerechtigd aan commissies bepaalde taken te delegeren, doch het bestuur blijft onverminderd verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.
4. Een commissie kan geen voor de vereniging bindende en rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij dit uitdrukkelijk bij de instelling is bepaald door de algemene vergadering. De commissie is dan voor dit deel van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd jegens de algemene vergadering en wordt door de algemene vergadering decharge verleend.
Geldmiddelen.
art.11.
1. Het bestuur legt aan de algemene vergadering jaarlijks een begroting voor het eerstvolgende verenigingsjaar ter vaststelling voor.
2. De door de leden te betalen jaarlijkse contributie wordt voor elk verenigingsjaar, op basis van een door de algemene vergadering bepaald bedrag per lid vastgesteld. Wedstrijden.
art.12.
Het bestuur is gehouden, voor zover dit mogelijk is, voor de verschillende groeperingen van het ledenbestand wedstrijden te organiseren. Het kan aan bepaalde wedstrijden de kampioenstitel verbinden. De inhoud van de wedstrijden wordt door het bestuur bij afzonderlijke reglementen vastgesteld.
Onderscheidingen.
art.13.
1. Het erelidmaatschap van de vereniging en het lidmaatschap van verdienste kan door de algemene vergadering worden verleend aan natuurlijke personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
2. Een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding kan zowel door het bestuur als door een of meer leden worden gedaan.
3. In afwijking van hetgeen elders is bepaald betreffende de besluitvorming in de algemene vergadering, behoeft een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding niet vooraf op de agenda voor de desbetreffende vergadering te worden geplaatst.
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering, gehouden op 15 juli 2022  te Venray.De voorzitter van Schaakmaat De secretaris van Schaakmaat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerard van den Berg        Hein van Gerwen