Welkom bij Schaakmaat  OPGERICHT 2 -8-2022

                                                              Schaken is voor jong en oud.

De statuten.

NAAM EN ZETEL
Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Schaakmaat.

2. De vereniging heeft haar zetel in Venray.

DOEL 
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is het beoefenen en het bevorderen van de schaaksport.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het organiseren van spelavonden, wedstrijden en toernooien; 
b. het geven van trainingen, lessen en instructies; 
c. deel te nemen aan competities en/of wedstrijden; 
d. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.
3. Een persoon mag niet over het vermogen van de vereniging beschikken als ware het
zijn eigen vermogen.

VERENIGINGSJAAR 
Artikel 3 
Het verenigingsjaar loopt van één augustus tot en met eenendertig juli van het
daaropvolgende jaar. 


LIDMAATSCHAP 
Artikel 4 
1. De vereniging kent:

a. jeugdleden (personen die in het verenigingsjaar jonger dan achttien (18) jaar
zijn); 
b. seniorleden (personen die in het verenigingsjaar achttien (18) jaar zijn of 
worden).Hier kunt u content plaatsen.

2. Waar in deze statuten over 'leden' wordt gesproken, worden alleen seniorleden 
bedoeld, tenzij uit de bepaling anders blijkt. 
3. Senior- en jeugdleden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben 
aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het 
bestuur afgegeven verklaring.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog
tot toelating besluiten. 
4. Jeugdleden hebben geen rechten en verplichtingen jegens de vereniging, anders dan
het betalen van een contributie. Zij mogen de ledenvergadering bijwonen en aan de _
activiteiten van de vereniging meedoen.
5. Een jeugdlid wordt automatisch gewoon lid als hij in het verenigingsjaar achttien (18)
jaar wordt, tenzij het jeugdlid het lidmaatschap opzegt.                                                          

 6. Aan leden en oud-leden van de vereniging kan wegens hun bijzondere diensten voor de vereniging bij besluit het bestuur de titel van erelid of lid van verdienste worden verleend. Zij hebben als zodanig geen bijzondere rechten of verplichtingen jegens de vereniging.  

 7. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

SCHORSING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5 
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een
maand, in geval het lid bij herhaling handelt in strijd met zijn 
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen en/of gedragingen het belang van 
de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. 
2. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgeoefend. 


EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door de dood van het (jeugd)lid; 
b. door opzegging door het (jeugd)lid;
c. door opzegging door de vereniging; 
d. door ontzetting. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het (jeugd)lid kan slechts geschieden tegen
het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. 
Het lidmaatschap kan onmiddellijk eindigen: 
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren; 
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn 
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of
medegedeeld; 
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of tot splitsing.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende verenigingsjaar door het bestuur worden gedaan: 
- wanneer een (jeugd)lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand 
op één november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de 
vereniging over het lopende verenigingsjaar heeft voldaan; 
- wanneer het (jeugd)lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat
moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. 
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg
hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
(jeugd)lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging 
handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt
door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met
opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een
geschorst lid heeft geen stemrecht. 
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders
beslist.
6. De vereniging zorgt ervoor dat de leden de voor opzegging van het lidmaatschap
noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder
geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3
van het ledenblad, indien de vereniging gebruik maakt van deze 
communicatiemiddelen. 
7. De algemene ledenvergadering kan de titel erelid of lid van verdienste opzeggen. Dit
gebeurt met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.


DONATEURS
Artikel 7 
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is 
bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen. 
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te 
verlenen. 
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te 
wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te 
voeren.

CONTRIBUTIES 
Artikel 8 

1. Ieder (jeugd)lid betaalt jaarlijks een contributie. De algemene ledenvergadering stelt
de hoogte van de contributie vast.   

  2. De geldmiddelen van de vereniging kunnen verder bestaan uit: 

- de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de vereniging voor de 
verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of 
goederen; 
- donaties;
- subsidies, fondsen en sponsorgelden; 
- verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
- de inkomsten en revenuen die de vereniging verkrijgt door de van haar
uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en 
- overige baten. 


BESTUUR
Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke 
personen, die uit hun midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
Ook kan een wedstrijdleider en een jeugdleider worden aangewezen. 
Een bestuurslid kan twee functies combineren.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden
van de vereniging. De voorzitter wordt in functie gekozen.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering
besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen. 
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de
gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan
zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. 
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee (2) jaar.
Onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse
algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het
bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is
onbeperkt en onmiddellijk herbenoembaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, 
blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een
algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan
de orde komt. 
7. Bestuursleden ontvangen geen loon. Wel krijgen zij de onkosten die zij maken 
vergoed, mits de totale onkosten vallen binnen de door de ledenvergadering
vastgestelde begroting.
8. Een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging of de daarmee verbonden organisatie is verplicht dit te melden aan het bestuur. 
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij 
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 
belang van de vereniging en haar onderneming/organisatie. 
De bestuurder heeft - onverminderd het bepaalde in de vorige volzin - wel het recht 
de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen. Kan geen bestuursbesluit worden genomen omdat geen enkele bestuurder het besluit mag nemen? Dan is het bestuur toch bevoegd hierover te besluiten maar heeft dit besluit de voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering nodig.                                                 9. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de vereniging tijdelijk bij één door de algemene ledenvergadering daartoe aangewezen persoon. De algemene ledenvergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, maar niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die dan (ook) met het bestuur is belast. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden wordt de aangewezen persoon met een bestuurder gelijkgesteld. 10. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 12 tot en met 15 zoveel mogelijk van toepassing.

BEVOEGDHEID BESTUUR 
Artikel 10 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De bestuurders richten zich
bij de vervulling van hun taak naar het belang van de vereniging en de daarmee 
verbonden organisatie. 
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, 
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een ander verbindt.


VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 
2. Twee bestuursleden kunnen de vereniging ook vertegenwoordigen.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 10 lid 2 kan tegen derden beroep worden
gedaan. 


ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Artikel 12

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging
statutair is gevestigd. 


STEMRECHT
Artikel 13
 
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn,
de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene
ledenvergadering zijn uitgenodigd. 
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn 
schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene
ledenvergadering. 
Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht__
verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste
twee personen als gevolmachtigde optreden. 

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde 
kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
ledenvergadering worden gehouden. 
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de_
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen
meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, 
wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, 
zo nodig na tussenstemming. 
6. Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht uitoefenen door middel van elektronische
communicatie. Daartoe is wel vereist dat de stemgerechtigde via het elektronische 
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, dat het lid rechtstreeks kan 
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan 
uitoefenen. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch 
communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag
voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de
vergadering worden uitgebracht. 

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN     

Artikel 14                                                                                                                                                                                     1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.  

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. 

BOEKJAAR, JAARVERSLAG EN KASCONTROLECOMMISSIE
Artikel 15 

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het verenigingsjaar. 
Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijndoor de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het
bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het 
gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een 
toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. 
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van een of meer bestuursleden, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen
van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen. 
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de 
algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een 
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt
de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden _
die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. 
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken. 
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen
bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar
bevindingen uit.

OPROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 16
 

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.  

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.  

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.    

4. Indien een lid hiermee instemt, kan de bijeenroeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. 

STATUTENWIJZIGING
Artikel 17 

1. Wijziging van de statuten kan alleen gebeuren door een besluit van de algemene 
ledenvergadering. Bovendien moet bij de oproeping van de vergadering duidelijk 
vermeld zijn dat in die vergadering de wijziging van de statuten wordt voorgesteld. 


2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de 
dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde 
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 


3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden
besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal voor of
tijdens de vergadering uitgebrachte stemmen. 


4. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
Elk bestuurslid is bevoegd de akte van statutenwijziging te ondertekenen.


5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene 
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn dan wel
voor de vergadering geldig elektronisch hun stem hebben uitgebracht en het besluit 
tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

 
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na 
de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van
Koophandel gehouden register. 


ONTBINDING EN LIQUIDATIE
Artikel 18

1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op 
een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de 
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming 
met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de 
statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten
meer aanwezig zijn. 
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard 
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door
de vereffenaars als zodanig is aangewezen.


REGLEMENTEN
Artikel 19 

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen,
waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig
wordt voorzien. 
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met
deze statuten. 
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in
artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. 


SLOTBEPALING 
Artikel 20

1. In gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist
de algemene ledenvergadering. Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht,
beslist het bestuur, echter onder gebondenheid om de genomen beslissing bij de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering ter bekrachtiging aan deze algemene 
ledenvergadering voor te leggen. 
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.